All Posts

Kuidas taasavada oma hoone nakkusohutul viisil?

Last updated on
May 19, 2021

Viimastel nädalatel on Eestis koroonaviirusesse nakatumine vähenenud ning järjest leevenevad ka piiranguid. Selle tulemusena siirduvad paljud inimesed, kes suurema viruspuhangu ajal kodust töötasid, tagasi kontoritesse. Sellest hoolimata ei ole nakkusoht veel möödas ning endiselt tuleb olla ettevaatlik. Hoonehalduritele on praegusel ajal mõttekohaks, kuidas tagada tervislik ja nakkusohutu sisekliima ja keskkond hoones töötavatele ning hoonet külastavatele inimestele.

Alustada tuleks lihtsatest asjadest, nagu ventilatsiooni töö ja filtrite ülevaatamine, regulaarne akende avamine lisatuulutuseks, õhuniiskuse jälgimine, et kuiv õhk ei kuivataks liigselt inimeste limaskestasid, ja vajadusel õhuniisutite kasutamine, CO2 taseme jälgimine, mis on heaks nakkusohu indikaatoriks ning õhupuhastusseadmete kasutamine ja inimeste hajutamine ruumides. Eelmisel aastal avaldasime oma blogis ka 11 soovitust hoone sisekliima nakkusohutuks muutmiseks, mille hulgast veel kasulikke nõuandeid võite leida. Järgnevalt vaatleme, kuidas tagada võimalikult ohutu sisekliima ja töökeskkond erinevat tüüpi asutustes.

Haridusasutused

Koolides ja lasteaedades on USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (CDC) nakkusohutuse tagamiseks soovitanud avada uksi ja aknaid võimalikult tihti ning panna avatud akende ette ka ventilaatorid, et õhuvahetust suurendada. Samuti soovitatakse tundide läbiviimist õues, kui ilmastikuolud seda lubavad. 


Ventilatsioonisüsteemide puhul tuleks kontrollida, et need on hooldatud ja töötavad nõuetekohaselt. Tuleks jälgida, et ventilatsioon suunab ruumidesse nii palju välisõhku, kui võimalik, ning retsirkulatsioon välja lülitada. Koolitundide ajal võiks tualettide ja köökide ventilatsioon töötada täisvõimsusel ning kogu hoone ventilatsioon võiks täisvõimsusel töötada ka 2h enne ja 2h pärast koolitunde või personali tööaega. CDC soovitab pandeemia ajal nõudluspõhist ventilatsioonijuhtimist mitte kasutada, kuid meie hinnangul ei ole see soovitus õigustatud.

Leiame, et nõudluspõhine ventilatsioon ei kujuta viiruse leviku tingimustes endast ohtu, kui see õigesti seadistatud on. Küll aga peaks pandeemia ajal eesmärgiks olema pigem ruumide piisav ventileeritus kui maksimaalne energiasääst.

Selleks, et veenduda, et õhuvahetus on piisav, soovitame koolidel kasutada ka CO2 andureid, kuna liiga kõrge CO2 tase on paljudes Eesti koolides tõsiseks probleemiks. Andur aitab tabada hetke, mil akna avamise või ventilatsiooni reguleerimisega enam viivitada ei tohiks. 

Lisaks sisekliimaga seotud meetmete rakendamisele võiks õpilasi hajutada nii, et suured klassid ei oleks korraga koolis või samas ruumis ja oleksid jagatud väiksemateks töörühmadeks. Samuti võiks kaaluda eri vanusegruppide õppetöö korraldamist erinevatel kellaaegadel, et vältida söökla ülerahvastatust söögivahetundide ajal ning tunglemist koridorides ja tualettruumides. See aitaks vähendada õpilastevahelisi lähikontakte ning piirata nakkuse edasikandumist, kui mõnda gruppi peaks sattuma nakatunud õpilane.

 

Kontorid

Ka kontorihoontes soovitab CDC üle vaadata ventilatsiooni töö, õhutada ruume nii tihti, kui võimalik, ja kaaluda õhupuhastusseadmete kasutamist. Lisaks tuleks üle vaadata hoone pikaaegsest sulgemisest tuleneda võivad ohufaktorid, nagu hallitus, kahjurid ja veesüsteemide pikaaegsest mitte kasutamisest tuleneda võivad probleemid. Kui võimalik, siis tasuks mõelda ka inimeste ümberpaigutamisele kontoris nii, et töölaudade asetus võimaldaks vähemalt 2m distantsi töötajate vahel. 

Samamoodi tuleks inimeste hajutatust jälgida ka koosolekuruumides ning ühisalades, nagu puhkeruumid ja köögid. Liftide kasutamise asemel võiks töötajatel soovitada kasutada treppe, kuna see aitab vähendada lähikontakte Koosolekuruumide puhul tasuks kaaluda eelbroneerimissüsteemi kasutuselevõttu, kui seda juba ei kasutata. See võimaldab koosolekute vahele planeerida pausid, mil õhk ruumis vahetuda saab. Väikestele umbsetele ruumidele tuleks alati eelistada suuremaid ja avaramaid, isegi kui koosolekul osalejate arv on väike.


Spordi- ja kultuuriasutused

Kuna spordisaalides liiguvad inimesed aktiivselt ringi ning nende hingamine on intensiivsem, on hästi töötav ventilatsioon spordisaalides eriti kriitilise tähtsusega. Ameerika tööstushügieeni ühing (AIHA) soovitab kaaluda HEPA filtrite kasutamist ning jälgida ka õhuniiskuse taset. Lisaks soovitatakse tähelepanu pöörata spordivahendite paigutusele – vahendid võiksid olla paigutatud nii, et treenijate vahel oleks tagatud vähemalt kahemeetrine distants.

Üksteisest võiksid veelgi enam eraldatud olla kardioseadmed, kuna neil treenimise ajal hingavad inimesed välja eriti palju aerosoole. Külastajate treeningutesse registreerimiseks on soovitatav kasutada iseteenindussüsteeme, et vähendada ohtu töötajatele. Kaaluda võiks ka riskigruppi kuuluvatele inimestele eraldi külastusaegade kehtestamist ning soovitada saunades viibida ühekaupa või ainult koos oma lähikondlastega. 

Ka kultuuriasutustes tuleks tagada hea ventilatsioon ja inimeste hajutatus. Võimaluse korral võiks külastajate sisse ja välja laskmiseks kasutada erinevaid väljapääse, et vähendada erinevate inimeste vahelisi kontakte. Kõigis kultuuri- ja spordiasutustes peaks hoolitsema sobivate desinfitseerimisvahendite olemasolu eest.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõigis asutustes tuleks hoonesviibijaile meelde tuletada üldiseid traditsiooniks saanud meetmeid, nagu distantsi hoidmine, maski kandmine, kätepesu või käte desinfitseerimine ning nina, silmade ja suu katsumisest hoidumine. 

Kõigis hoonetes tuleks hoolitseda ka sisekliima kvaliteedi eest, mis tähendab võimalikult efektiivset õhuvahetust, viiruseosakeste väljafiltreerimist ning sobiva ventilatsioonigraafiku ja filtrite valikut. Soovitame tutvuda ka Ameerika kütte-, jahutus- ja kliimaseadmete inseneride seltsi (ASHRAE) detailsete soovitustega nakkusohtlike aerosoolidega võitlemiseks ning Euroopa kütte-, ventilatsiooni- ja konditsioneerimisühingute liidu (REHVA) soovitustega ventilatsioonisüsteemide opereerimiseks viisil, mis aitaks vältida SARS-CoV-2 levikut.

Kui soovite paremat ülevaadet oma hoone sisekliima kvaliteedist või nõustamist sisekliima parendamiseks ja seeläbi nakkusohutuse suurendamiseks, siis võtke meiega ühendust. Kuna akende avamine ja ruumide tuulutamine suurendab tahest tahtmata ka hoone energiakulu, siis saame aidata teil leida tasakaalu ohutu sisekliima ja suureneva energiakulu vahel. Pakume sisekliima mõõtmisi, teemakohast konsultatsiooni ning tehnilisi lahendusi, mis aitavad teie hoone sisekliima uuele tasemele viia.Request a product demo!

We'll show you our remote metering, dashboarding, alarms, control and data gathering systems.

Thank you!

We will contact you to schedule the product demo.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Latest updates